MEDİNE-İ MÜNEVVERE’NİN FAZİLETLERİ
Reklam
Kemalettin AKSOY

Kemalettin AKSOY

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’NİN FAZİLETLERİ

21 Temmuz 2017 - 19:46

 “Medine” ismi, Kuran-i Kerimde on yerde geçmektedir. Bunların dördünde, Medine şehri kastedilmektedir.       (Tevbe su.101, 120,;  Ahzap su.60 ;  Munafıkun su.8.)


“İslami kaynaklarda Medinenin şu isimlerine yer verilmektedir:   “ Tayyibe;  Mahabbe; Mahcube;  Azra;  Cabire;  Miskine;  Darul Hicre;  Darul Liman;  Darus Süne;  Medinetur Resul;  Medinetun Nebi;  Medinetul Münevvere.”       İslam Ansiklopedisi. 28 /305 .

Medine-i Münevvere ve çevresinin fazileti ile ilgili Hadis-i şerifler :

1)      “Medine-i Münevvere ye Mesih Deccalın değil kendisi, korkusu bile giremeyecektir. O gün Medinenin yedi kapısı vardır, her kapıda iki melek bekler.”       Buhari.2/664, 6/2607; İbni Hibban 9/48.

2)      “Bütün şehirler kılıçla fethedildi, Medine Kuran ile fethedildi.”       Belazuri. Fütüh.s.5 . Bezzar.Müsned.1180.

3)       Hz. Enes (ra) anlatıyor:   “Resulullah (sav) Medineyi şu şu yer arasında kalan kısımlarıyla haram ilan etti. “Kim bu haramı ihlal edecek bir davranışta bulunursa, Allahın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet günü o kimseden ne farz ne nafile hiçbir hayır kabul etmesin” buyurdu.”      Buhari .Fezailul Medine 1., Müslim.Hacc.462,464.

4)      “Medine, Ayr dağı ile Sevr dağı arasında kalan hudut içerisinde haramdır. Onun iki kayalığı arası haramdır. Ağaçları kesilmez, hayvanları avlanmaz, otu yolunmaz, ağaçlarının yaprağı silkelenemez.”       Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi,.

5)       “Allah Teala hazretleri Medineyi Tabe diye tesmiye etmiş, isimlendirmiştir.”     Müslim. Hacc 491.  K.Sitte. Hadis.4613.

6)       “Medineye geçit veren dağ gediklerinde birbirleriyle kenetlenmiş melekler vardır. Her gedikte kınından çekilmiş kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin korumaları sebebiyle Medineye ne veba, ne de Deccal giremez.”        Buhari,Fiten 27. Müslim.Hacc 485. Muvatta.892.  Tirmizi.Fiten 51. K.Sitte. Hadis.4606.

7)       “Resulüllah (sav) bir seferden dönünce, Medinenin duvarlarına bakar, develerini hızlandırırdı. Eğer bir bineğin üzerinde ise, onu tahrik ederdi. Bu davranışı, Medineye sevgisinden ileri gelirdi.”         Buhari. Umre.17. Tirmizi. Daavat, 44. K.Sitte. Hadis.4614.

8)       “Kim Medine ehline kötülük yapmak isterse, Allah onu, kurşunun ateşte eridiği gibi veya tuzun suda eridiği gibi eritir.” Et.Terğib.3/87. Bezzar. Ayşe binti Sad (ra)

9)       “Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan namazlardan bin kat daha efdaldır.”          Müslim;  Nesai, Mesacid.4,

10)      “Kim ki evinde güzelce temizlenir, sonra Küba Mescidine gelip orada namaz kılarsa ona bir umre sevabı vardır.”       Nesai, İbn Mace, İmam Ahmed. Beyhaki ve Hakim.

11)       “Üç mescitten başka hiçbir mescit için yolculuk yapılmaz; Benim Mescidim, Mescid-i Haram (Kâbe) ve Mescid-i Aksa.”       Buhari.Hacc 26. Savm 67; Müslim,Hacc 288; Tirmizi,Salat 243.

12)       “Benim evimle minberimin arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir.”                Buhari. F.Medine.11. Rikak.53; Müslim Hacc 502. Muvatta. Kible 10. K.Sitte. Hadis.4608.

13)       “Bu mescide sonradan ilave yapılacak olsa, o da benim mescidim olur.” ; “Bu mescid Sanaya kadar uzatılsa da benim mescidim olur.”        K.Sitte.12. 517.

14)       “Allahım! Bize Medinemizi, meyvelerimizi, müddümüzü, saımızı bereket üzere bereketle mübarek kıl. Allahım! İbrahim senin kulun, peygamberin ve halilindir. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O sana Mekke için dua etti. Ben de sana Medine için, onun Mekke hakkında yaptığı duayı bir misli ziyadesiyle aynen yapıyorum”.      Müslim. Hacc 473. Muvatta2.885. Tirmizi.3450.

15)       “Medinenin sıkıntılarına ve zorluklarına sabreden ümmetime, kıyamet gününde şefaatçi ve hayır ameline şahit olurum.”       Müslim, Hacc 484. Tirmizi. Menakıb.3920 .

16)        Hz. Ömer diyor ki: “Allahım, bana senin yolunda şehit olmayı nasip eyle ve ölümümü Resulünün beldesinde, Medinede eyle.”     Tirmizi. 907.

17)       “Kim Medinede ölmeye güç yetirebiliyorsa orada ölsün, Zira ben, orada ölene şefaat edeceğim.”      Tirmizi,Menakıb,3913.

18)       “Kim Medinenin iki kara taşlığı arasında yetişen Acve isimli hurmasından her gün sabahleyin aç karına yedi tane yerse, o gün ona zehir ve sihir zarar vermez. Eğer akşamleyin yerse, sabaha kadar zehir ve sihir tesir etmez.”       Buhari.Tıp 7/30,31 ; Müslim. Eşribe 154,155.

19)       “Acve hurması cennet meyvelerindendir. Şırası ise zehirlenmeye şifadır.”    Tirmizi.Tıp. 2066. Müsned.2/301.

20)       “Kim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim vacip olur.”      Beyhaki,V.402; Keşfu-l Hafa. 2 / 250

21)       “Kim hac yapar da ölümümden sonra benim kabrimi ziyaret, ederse, beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur.”       Beyhaki, V,403.

22)       “Ölümümden sonra kabrimi ziyaret eden, beni sağlığımda ziyaret etmiş gibidir”. Beyhaki. Et-Terğib.3/72

23)       “Bir kimse bana Selam verirse karşılıksız kalmaz, Allah Teâlâ verilen selamı almam için ruhumu bana iade eder. O kimsenin selamını alır, ona karşılık veririm.”      Ebu Davud. Menasik.100.

24)       “Her kim kabrimin başında bana Salât-u Selam getirirse ben onun Salât-u Selamını aracısız olarak işitirim, her kim benden uzakta iken bana Salât-u Selam getirirse, melekler onun Salât-u Selamını alıp bana ulaştırırlar.”

25)       “Kâbede kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan yüz bin namaza, Medinede kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan bin namaza ve Mescid-i Aksada kılınan bir namaz, diğer yerlerde kılınan beş yüz namaza eşit sevaptadır.”     Müslim.Hacc.1394;  Bubari, hadis .1190: Müsned.c.4 /s.5.

26)       “Kim bana bir salâvat getirirse Allah da ona on salâvat getirir ve o kimsenin on günahı silinir ve mertebesi on kat yükselir.”      Hayatus Sahabe.c.4.s.45.

27)       “Uhud öyle bir dağdır ki, biz onu severiz, o da bizi sever.”        Buhari.Cihad 71.74. Müslim.Hacc.504. Tirmizi. Menakıb.3918 .  Et.Terğib. 2 /230.

28)       “ Medine Şehri demirci körüğü gibidir. Kirlisini, kötüsünü dışarı atar da, halis, temiz olan insanlar Medinede kalır.”     K.Sitte.12/541.

29)       “Beldelerden her bir beldeyi muhakkak Deccal çiğneyecektir. Yalnız Mekke ile Medine bu istiladan müstesnadır. Medinenin giriş çıkışlarından her biri üzerinde muhakkak orayı korumakta olan saf saf melekler bulunur. Sonra meleklerin bu surette muhafazasında bulunan Medine şehri, ahalisi ile birlikte üç defa sarsılır. Allah(cc) Medinedeki kafir ve münafıkları Medine şehrinin dışına çıkarıp atar.”     Buhari. Fedailu-l Medine 9; Müslim. Fiten 123. Enes b. Malik (ra)

30)       Peygamber (sav)bir duasında: “Ey Allahım! Bizlere Mekkeyi sevdirdiğin gibi, yahut ondan daha fazla Medineyi de sevdir. Ya Rabbi! Sa ve Mudd ile ölçülen rızıklarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Ya Rabbi! Medinenin havasını bizim için tashih edip hastalıklardan salim kıl. Hummasını ve sıtmasını da Cuhfeye naklet!” Diye dua etti. Hz. Aişe (ra) diyor ki: “Peygamber (sav) Efendimizin bu duası ve alınan tedbirler bereketi ile biz Medineye hicret ettikten sonra, Medinenin havası ve suyunun güzelleştiği, sıtma yatağı olmaktan kurtulduğu görülmüştür. Hâlbuki biz Medineye geldiğimizde, Medine Allahın en vebalı ve en hastalıklı arazisi idi”.             Buhari ,Müslim ve Muvatta.Et.Terğib.3/75

31)       “Allahım! Mekkeye verdiğin bereketi iki katıyla Medineye de ver.”       Enes b. Malik (ra). Buhari, Müslim.Hacc.465. ve Muvatta.884.885.

32)
      “Ben karyeleri yiyen karyeye hicretle emrolundum. Buna Yesrip diyorlar. Burası Medinedir. Medine, tıpkı körüğün cürufu ayırması gibi insanların kötüsünü de def edip ayırır.”            Buhari. Fezailul-Medine 2. Müslim, Hacc 488. Muvatta.4. Ebu Hüreyre (ra)

33)       “Kim Medineye Yesrip derse Allaha istiğfar etsin. O Medinedir, o Medinedir.”.
K.Sitte.12/541.

34)       “Mesih Deccal, doğu tarafından gelir. Kastı Medinedir. Uhudun arka tarafına iner. Derken, Medineyi bekleyen melekler, onun yüzünü Şam tarafına çevirirler ve orada helak olur.”
          Müslim. Hacc.485.486. Ebu Hüreyre (ra) rivayet etmiştir.

35)       “İslam şehirlerinden en son harap olacak olan şehir Medinedir.”     Tirmizi. Menakıb,3915.

36)       “İman Medineye çekilecektir. Tıpkı yılanın deliğine çekilmesi gibi.”     Buhari. Fedailu-l Medine 6; Müslim, İman 233. K.Sitte. Hadis. 4612.

37)       “Nefsim kudret elinde olan Allaha yemin olsun ki, Medinenin tozu, her hastalığa şifadır.”     K.Sitte.Hadis 4615.

38)       “Resulüllah (sav), her cumartesi günü Kuba Mescidini binekli veya yaya olarak ziyaret eder ve içinde iki rekat namaz kılardı.”      Buhari.FazluSelat.3,4. Müslim.Hacc 516. Nesai.Mesacid 9.Ebu Davut. Muvatta.

39)       “Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra, başka bir maksatla değil, sadece namaz kılmak için Kuba Mescidine gider, iki rekat namaz kılarsa bir Umre yapmış gibi sevap kazanır.”       Nesai.Mescid.9. Tecrid-i Sarih. 4/212. Taberani. Sehl ibn Hüneyf.

40)       “Medine İslamın kübbesi, iman ve hicret yurdu. Helal ve Haramın bildirildiği yerdir.”       Taberani. Mucemu-l Evsat.II./436.

41)       “Kim üç gün Medineden uzaklaşırsa, oraya kalbi hasret ve hüzün dolu olarak geri döner.”       Taberani. II/332.

42)       “Kim benim Mescidimde kırk vakit namaz kılar, hiçbir vakit geciktirmezse, ateşten ve azaptan birer berat yazılır. Ve nifaktan uzak olur.”         Et.Terğib.3 / 54. İmam Ahmet ve Taberani Evsat.

43)       “Uhud, cennet köşelerinden bir köşedir.”        Et.Terğib.223. Ebu Yala ve Taberani.

44)       “Benim mimberim, cennet kapılarından bir kapı üzerindedir.”     Ahmet b. Ahmet. Müsned.5/339

45)
      “Ben Peygamberlerin mührüyüm. (sonuncusuyum). Benim Mescidim de Peygamberlerin mescitlerinin mührüdür. Ziyaret edilmeye mescitlerin en layık olanıdır…”. et. Terğib.3 /53.

46)
      “Medinede oruç tutulan bir Ramazan, diğer şehirlerde tutulan bin Ramazandan daha hayırlıdır. Medinede kılınan bir Cuma, diğer şehirlerde kılınan bin cumadan daha hayırlıdır.”      Taberani. Kebir inde rivayet etmiştir. Et.Terğib.3 / 57.

47)       “Şüphesiz ki, ben Medinenin iki kara taşlığı arasında bulunan ağaçlarının kesilmesini ve av hayvanlarının avlanmasını haram kılıyorum. İnsanlar bilmiş olsalardı Medine kendileri için daha hayırlıdır, Medineden yüz çevirerek onu terk eden biri olursa Allah ondan daha hayırlı birisini Medinede yerine bırakır…”.    et Terğib.3/65. Müslim. Sad (ra)

48)       “Kim Medine halkını korkutursa, Allah da onu korkutur. Kim Medine halkını korkutursa, bana eziyet etmiş olur.”      Ahmet b. Hanbel. Taberani. Et-Terğib.3 /85

49)
      “İbnu Abbas, Hz. Ömer (ra) dan, “Resulullah (sav) ın Akik vadisinde olduğu sırada şöyle buyurduğunu işittim: “ Bana Rabbimden bir elçi geldi “Bu vadide namaz kıl ve Hacc için de Umreye niyet ediyorum de!” emretti.”      Buhari.Hacc.16. Hars 15; Ebu Davud, Menasik 24.

 

Derleyen:  Kemalettin AKSOY

 

Bayburt İl Müftüsü

YORUMLAR

  • 0 Yorum