DİB Kuruluş ve Görev Haklarında değişiklik...
Reklam

DİB Kuruluş ve Görev Haklarında değişiklik yapıldı

703 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görev Haklarında değişiklik yapıldı

DİB Kuruluş ve Görev Haklarında değişiklik yapıldı

703 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görev Haklarında değişiklik yapıldı

DİB Kuruluş ve Görev Haklarında değişiklik yapıldı
10 Temmuz 2018 - 08:59 - Güncelleme: 10 Temmuz 2018 - 11:22

MADDE 141- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanunun;

 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.  2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış; altıncı fıkrasında yer alan “sekreterya hizmetleri Başkanlıkça görevlendirilecek personel tarafından” ibaresi “idari ve mali işleri Kural Sekreterliğince” şeklinde değiştirilmiş; onuncu fıkrasında yer alan “Kamu Personeli” ve “ve olumlu sicil almak” ibareleri madde metninden çıkarılmış; beşinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları bila bedel; özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları bedeli karşılığında incelemek ve mütalaa vermek.

İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.

ı) Kur’an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kuramları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya re’sen incelemek ya da incelettirmek.”

“Beşinci fıkranın (h) bendine göre yapılacak inceleme sonunda İslam Dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kural tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli mercie müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilir. Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli merci bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verir. Bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilir. Bu kararlara ve Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğinden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli mercie itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Toplatma ve imha kararına veya erişimin engellenmesi kararma itiraz edilmiş olması, karara konu yayınların toplatılmasını ve bu yayınlara erişimin engellenmesini durdurmaz. Toplatma ve imha kararma konu yayınlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediği veya yapılan itiraz reddedildiği takdirde imha edilir.”

 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sekiz” ibaresi “on iki” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkrada yer alan “Başkan ve” ibaresi madde metninden çıkartılmış; altıncı fıkrasında yer alan “sulh hukuk mahkemesi” ve “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına” ibareleri sırasıyla, “yetkili ve görevli merci” ve “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun onay ve mührü bulunmayan mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerimler basılamaz ve yayınlanamaz. Onaysız veya mühürsüz basıldığı veya yayımlandığı tespit edilen mushaf ve cüzler halindeki mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerim yayınlarının Başkanlığın yetkili ve görevli mercie müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilir.”

“Beşinci ve altıncı fıkralar hükümlerine göre verilen kararlara ve Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli mercie itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.”

“Mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmelikle düzenlenir.”

 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 3, 4, 6, 8 ve 9 numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “sonra yayımlamak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kütüphane açmak” ibaresi eklenmiştir.

“3) Öğrenci yurtları, eğitim kurumlan, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumlan, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumlan ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunmak.

Yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak. Göçmen, engelli, bağımlı gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütmek.  Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, vekâletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetlemek.  İhtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dinî rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek.”  7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin 9 numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı bendin 11 numaralı alt bendinde yer alan “organize etmek” ibaresinden sonra gelmek üzere cami, mescit ve eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının uygulama usul ve esaslarını belirlemek” ibaresi eklenmiş; aynı bendin 13 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve Kur’an kurslarının müştemilatındaki yerlerin kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.”

 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı alt bentte yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ğ) 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış; dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş; beşinci fıkrasında yer alan “Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarına” ibaresi “Başkanlığa ait kadrolara” şeklinde değiştirilmiştir.

“Başkanlık müşaviri, Başkanlık müftüsü, Başkanlık vaizi ve avukat unvanındaki personel Başkanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilir.”

ı) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Kamu Personeli” ibaresi ve “ve olumlu sicil almak” ibaresi ile sekizinci fıkrasında yer alan “ve olumlu sicil almak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

“b) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

12 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

j) 13 üncü maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenir.”

k) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

1) 18/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerden” ibaresi “müşavirlik ve ataşeliklerden” şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan veya ilgili bakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü, dördüncü ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

m) 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mütalaa almak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “rapor, tebliğ, makale, kitap hazırlatmak, tercüme yaptırmak,” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

o)   Ek 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 6- Başkanlıkça yapılan sınavlarda soru hazırlama komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi ve sınav görevlisi olarak görevlendirilen personele sınav ücreti ödenir.

Sınav ücreti; sınavda görevlendirilenlere her bir gün için aşağıdaki gösterge rakamlarının 657 sayılı Kanuna göre aylıklar için belirlenen memur maaş katsayısının çarpımından oluşur.

Soru Hazırlama Komisyonu Üyesi Sınav Komisyonu Üyesi Sınav Görevlisi

Sınav görevlendirmelerinde; bir kişi bir bütçe yılı döneminde en fazla 10 defa görevlendirilebilir.

Bir sınavda aynı kişiye günlük bir sınav ücreti ödenir.

Bu madde kapsamında sınav ücreti ödenenlere, 19/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla başka bir ücret ödenmez.”

MADDE 142- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek genel kadroya ilişkin mevzuatın Diyanet İşleri Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 143- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun Ekli (11) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşları” bölümünde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri” ibaresi eklenmiş; aynı Kanunun Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında yer alan “Üniversite Genel Sekreterleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 144- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki (II) Sayılı Cetvelin 8 inci sırasında yer alan “Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri” ibaresi eklenmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
AKOM'dan kar yağışı açıklaması
AKOM'dan kar yağışı açıklaması
Ezanı Güzel Okuma Yarışması Hafta Birincisi Hamdi Köker
Ezanı Güzel Okuma Yarışması Hafta Birincisi Hamdi Köker