2012 Yılı MBSTS Sınav Soruları ve Cevapları - Müftülük Haber

Müftülük Haber

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
Bu haber 68797 kez okundu. | Kategori : DİYANET
Haberin Tarihi :   04 Eylül 2012 - 14:54

2012 Yılı MBSTS Sınav Soruları ve Cevapları

Büyüt
Küçült
2012 Yılı MBSTS Sınav Soruları ve

2012 MBST SINAVI SORU VE CEVAPLARI
MBSTS RESMİ OLMAYAN soru ve Cevapları 

(Ziyaretçilerimizin Sınav sonrası yaptıkları yorumlarından derlenmiştir)

01) Ta Sin Mim; “meddi tabi, meddi lazım, idğamı mealgunne, meddi lazım”
02) Enidrib bi; “idğamı misleyn”
03) Revm ile ilgili bir soru (…)
04) Ha ulai (meddi munfasıl)
05) Nesteinuhdinassırata = Nun ötreli ve vaslederek okunur.
05) (…) Cevap telfik idi.
06) Ehli sünneti amme “Maturidiyye ve Eşariyye”
07) İnsanın irade hürriyeti yoktur gibi bir sual vardı, cevap (cebriye) idi.
08) Tasavvufla ilgili soru vardı, cevap “keşf ve ilham yoluyla elde edilen sağlam bilgiler” şıkkı.
09) “Kuranın icaz özelliklerinden değildir” diye bir soru vardı.
10) Hükmi kirlilik: “hades”
11) Katı necis;1 dirhem, sıvı necis; bir avuç içidir.
12) Özürlünün abdestiyle ilgili bir soru vardı. Cevap; Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır. O vakit içinde abdesti bozan başka bir durum olmadığı müddetçe, o vakit içinde dilediği kadar farz, vacip, sünnet, nafile, eda, kaza, cuma namazı, kabeyi tavaf edebilir. Mushafa dokunabilir.
13) Gusülle ilgili yanış olan şık; “Bütün mezheplere göre farzdır” maddesidir.
14) Kişinin kendi isteğiyle namazdan çıkması; “huruc bi sun’ih”
15) “İnnellahe ye’muru” ayeti vardı' Galiba “ahlak ve edep ilgili konu” şıkkıdır.
16) Bayram Namazı ile ilgili soru; “Hanbelîlere göre farzı ayn” şıkkıdır.
17) Seferle ilgili soru; “vatanı sükna”
18) Orucun farz kılındığı ayet “Bakara Süresi 183-184”
19) Oruça niyetle ilgili bir soru;
20)Yine oruçla ilgili bir soru. Doğru cevap; “Ramazanda nafile oruca niyet edilse ramazan orucu olmaz” şıkkı
21) Fıtır sadakasıyla ilgili bir soru; cevap “malin nami olması” şıkkıdır.
22) 42 tane sığırı olanın zekâtı “üç yaşına girmiş erkek veya dişi dana”dır.
23) “Ve lillahi alennasi hiccul beyt” ayeti “hangisi değildir” diyor; “Ömürde bir defa hac yapmak” şıkkı.
24) Hangisi afakîler için mikat mahalli değildir' “Hudeybiye”
25) “Kâbe’nin köşeleri” sorusu; doğu köşesine “Hacerül esved”
26) Arafat vakfesi sorusu; “tevriye günü zevalden sonraki” diye başlayan şık.
27) Hacla ilgili tavaf; “ifada tavafı”
28) Hangisi menasikle ilgili değildir' “sayt”
29) Müzdelife vakfesi'
30) Şeytan taşlama; “1. günü üç cemreye taş atılır” şıkkı.
31) Umrenin tavafını bile bile terk etmekle ilgili bir soru'
32) Hacca vekil tayin etmekle ilgili bir soru; “ücret şart koşulmalıdır” şıkkı.
33) Kurbanla ilgili bir soru'
34) Oruç bozma kefareti sırasının seçimiyle ilgili mezhep görüşü' " Maliki mezhebi"
35) Erkeğin hanımına üç kere “boş ol” demesi ile ilgili bir soru'
36) Peygamberimizin amcaları ile ilgili bir soru; cevap “Akil” şıkkı.
37) Habeşistan’a hicretle ilgili soru; cevap “Zeyd Bin Harise” şıkkı.
38) Savaştaki yasak organların kesilmesi ”Müsle”dir.
39) Birri maunenin sonucu; cevap “Sahabelerin şehit edilmesi” şıkkı.
40) Diyanet 2012 dergi kapağı konusu "Din Eğitimi"
41) Maun süresi; “savurganlık”
42) “Ve min şerri ğasikın iza ve kab”; cevap “gecenin karanlığının şerrinden sığınmak”
43) Kureyş süresiyle ilgili soru' " Ummul Kura"
44) Efendimizin eşleriyle ilgili ayet
45) “İnsanların arasını bulmak için ve hayır getiren veya söyleyen yalancı değildir” hadisi.
46) “Libasüttakva” hayâdır.
47) Hacla doğrudan ilgili olmayan ayet; “Dinde zorlama yoktur” şıkkıdır.
48) Hangisi tasavvufi tefsir değildir' Cevap; “Tevilatül Kur’an” şıkkı.
49) Hangisi rivayet tefsiri değildir' Cevap; “F. Razi – Mefatihül Gayb” şıkkı.
50) Hangisi Selefiyye’nin görüşlerinden değildir' Cevap “Ayetleri tevil ederler.”
51) Kuranda mevcut bulunan bugünkü harekeyi yapan kişi “Halil Bin Ahmet”
52) Hangisi Eşari’nin görüşlerinden değildir' Cevap “ İyi ve kötü akılla bilinebilir”
53) Terviye günü ne zamandır' Cevap “Kurban Bayramı arefesinden bir önceki gün”
54) Habeşistan’a hicret edenler ne zaman geri geldiler' Cevap “Hayber’in Fethinden sonra”
55) Zemahşeri hangi mezheptendir' Cevap “mutezile”
56) Rukye nedir' Cevap “dualarla hastalığı iyileştirmedir ve peygamberimiz buna izin vermiştir”
57) Hindistan’daki Mehdi inancına sahip mezhep “Kadıyanilik”
58) Hangi mescit Medine’de değildir' Cevap “Mescidi Hayf”
59) Alparslan’ın vezirinin kurduğu medreseler “Nizamiye Medreseleri”
60) Yahudilerin yılbaşı takvimi “Roş Haşana”
61) Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek “Mendup”tur.
62) Monoteizm "Kadim Tek Tanrı" inancıdır.
63) Selefi alim kimdir "Cürcani"
64) Protestanlık mezhebi "Evangelizm"dir.
65) Mezhep görüşlerinin tamamını kapsayacak uygulama "Telfik"tir.
66) Mütekellim metodu ile yazılan eser "Gazali-Mustasfa"dır.
67) Hadis sorusundaki boş bırakılan kısım " Eza veren şeyi yoldan kaldırmak"
68) Hurufu mukatta ile ilgili soruda cevap "Sürelerin ilk ayetidir" bu yanlış bir bilgi.
69) Selefi alim kimdir' "İmam Şafi"
70) Peygamberimizin tavsiye etmediği tedavi "Kahine götürmek"dir.
71) İyi olan insan her zaman iyi kalır "yanlış şık"
72) Allahı görür gibi ibadet etme "İhsan"dır.
73) Tavafla ilgili olmayan "Mes’a"
74) Kur’an’da ayrıntılı anlatılan konu "Feraiz"dir.
75) Müzdelife ne zaman yapılır' "Arafattan sonra"
76) İman esaslarını içermeyen terim "Selem"dir.
77) İslam dünyasında burjuva ve sınıf farkı olmamasının sebebi "Ahilik"tir.
78) Nuzul sırasına göre tefsir yapan "Derveze"dir.
SORU: Peygamberimizin amcası olmayan kişi Akil
SORU: Habeşistana hicretten hangi olay sonrası dönüş yapılmıştır
SORU: Orucun farz oluşunu bildiren ayet Bakara 183-184
SORU: Hangi mescit Medinede değildir Mescid’i Hayf
SORU: Müşrikler Ebu Talibe hangi teklifi yapmadılar
SORU: Hangisi peygamberin öğretim konusundan değildir
SORU: Tasavvufi Tefsir
SORU: Gusulde niyet etmenin hükmü
SORU: Felak süresinin 3.ayetinin manası
SORU: Alp aslanın vezirinin medresse sorusu Nizamiye Medreseleri
SORU: Yahudilerin yılbaşı takvim sorusu
SORU: Habeşistana hicret edanler arasında bulunmayan kişi
SORU: Biri Maune olayı ile ilgili soru
SORU: Hacla ilgili soru telbiye getirmek
SORU: Hac sorusu bayramın birinci günü akabe cemrelerinin her birine yedi taş atılır şıkkı yanlıştır.
SORU: Hac sorusu Hac mensiklerinden olmayan Sayd
SORU: Pegyamberimizin kabrini ziyaret etmek nedir. Mendub’dur
SORU: Kabenin doğu köşesi Hacerü’l-Esved’dir.
1 hindistandaki mezhep Kadıyanilik
2 hangisi eşarilikle ilgili değildir cevap iyi ve kötü akılla blinir (yani bilinmez)
Ve min şerri ğasigin iza vegab : karanlık bastığı vakit gecenin şerrinden
doğru şık
Kişinin kendi iradesiyle namazdan çıkmasına Hurucu bi Sunihi
denir
15 günden az kalınmak üzere gidilen yer Vatan’ı Sükna’dır
42 sığıra 3 yaşına girmiş bir sığır zekat olarak verilir
Enidribbiasake: İdgam’ı Misleyn
Tevriye günü: Kurban bayramı arefesinden bir önceki gün
Habeşistana hicret edenler ne zaman geri geldiler - Hayberin Fethinden sonra
Zemahşeri Mutezili Alimidir.
Rukye: Dualarla hastalığı iyileştirmedir. Peygamberimiz izin vermiştir.
Müsle: Savaşta düşmanın organlarını kesmektir. Peygamberimiz izin vermiştir.
Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır. O vakit içinde abdesti bozan başka bir durum olmadığı müddetçe, o vakit içinde dilediği kadar farz, vacip, sünnet, nafile, eda, kaza, cuma namazı, kabeyi tavaf edebilir. Mushafa dokunabilir.
Hangisi tasavvufi tefsir değildir' Tevilatül Kur’an
Hangisi rivayet tefsiri değildir' F.Razi-Mefatihul Gayb
Hangisi Selefiyyenin görüşlerinden değildir' Ayetleri tevil ederler.
Kur’an’da mevcut bulunan bugünkü harekeyi yapan kişi' Ahmet b. Halil
İlkel Monoteizm --- İnsanın fıtratında olan tek tanrı inancı
Hangisi haccın tavaflarındandır' İfada Tavafı
Tashih Huruf Kursunda Ebu’l-Esved Ed-Dueli
Bir Tahsisi Hurufçu Olarak Bende Halil Bin Ahmed Diye Not Aldım. Hatta Kitapları Açarsan Bugünkü Harekeleme Halil Bin Ahmede Ait.   
Arafat Vakfesi Zamanı - Terviye Günü Zilhicce 8. Yanlış   
YAHUDİ BAYRAMI ROŞ HOŞOLA   
EVHARİSTİYA PAZARLARI AYİN YEMEK AYİNİ   
Efendimizin Kabini Ziyaret Mendup
RUKYE, HACAMAT 
KAHİNE GÖTÜR YANLIŞ
MESCİDİ HAYF BEYNUNETİ KÜBRA 
Felak Suresi İza Ve Gab Anlamı --- Karanlık Çökünceye Kadar Gecenin Şerrinden
Maun Suresinde Geçmeyen İlke --- Yetim İtip Kakanlar / Yoksulu Doyurmayanlar / Dini Yalanlayanlar  Bunların Dışındaki Şık.
Mütekellimin Metodu Olmayan Eser-Gazali,
Selefi Alim- Cürcani
Protestanlık Mezhebi-Evangelizm
Gazzali Mütkellimdir
Mezhep Görüşlerinin Tamamını Kapsayacak Şekilde Uygulama --- Telfik 
Mütekellim Metodu İle Yazılan Eser -- Gazali-
Peygamberimizin Amcası Olmayan Akil Mi 
Kesilen Buzağının Bir Parçasıyla Ölüye Dokunulup Ölünün Konuşturulması Doğru Cevaptı. Ayette Bu Şekliyle Geçiyor.
Hıristiyanlığın 3 Dogmasından Biri Olmayan --- Keffaret
İlkel Monoteizm --- İnsanın Fıtratında Olan Tek Tanrı İnancı
Kureyş Suresi İle İlgili Sorunun Cevabı Neydi'
Öldürülen Sığırın Parçası Şahitlik Edecekti. Bakara Suresi / 1.Cüz/ Galu’du Lena Yubeyyin Lena... Sayfasında Geçiyor.
Müslüman Nüfusu En Az Olan Ülke :Etiyopya.
Kureyşe Lutfedilmeyen Konu -- Ümmül Kura Seçilmeleri
Senedinde Kopukluk Bulunmayan Hadis -- Garib (Ferd) Hadis
Orucun Farz Olduğu Ayetler --- Bakara 185-186
Ramazan Oruccuna Niyetlenmekle İlgili Yanlış Olan Şık --- Kişi Nafile Oruç Şeklinde Niyetlenirse Orucu Geçersiz Olur.
Ağır Necasetin Sıvı Ve Katı Miktarları Ne Olmalıydı.
Hangi Şık Tasavvufun İlkeleri İçinde Değildir --- Ayetin Zahiriyle Çelişen Batın Batıldır. (Eğer Böyle Olsaydı Tasavvuf Diye Bi İlim Oluşmazdı)
İnformasyon Diye Bi Şık Okuduğumu Hatırlamıyorum Şu An, İnkarnasyon Diye Hatırlıyorum, 
Katı İse Üç Gramdan, Sıvı İse El Ayasından Daha Geniş Olan Miktarı, Giderilmesi Mümkün Olunca, Namazın Sıhhatine Engel Olur.
1 Avuç 1 Dirhem olacak
Nizamülmülk’ün Kurduğu Eşari Öğretinin Ağır Bastığı Nizamiye Medreseleriydi Sorulan.
Alp Aslanın Veziri Nizamülmülk Olduğuna Göre Nizamiye Medreseleri .
Gulam Ahmed Tarafından Ortaya Atılan Mesih Ve Mehdi İnsancıyla Beslenen Mezhep --- Kadıyanilik
Nusayrilik Arap Aleviliğidir.
Zeydiyyenin Özelliklerinden Değildir -- Ebubekir İle Ömeri Halife Olarak Kabul Ederler. (Doğrusu 4 Halifeyi De Kabul Ederler)
Hanefi Mezhebinde Ozurlu Bir Kimse Vakit İcinde Farz Nafile Vs Butun Namazları Kılabilir
Oruç Kefaretinde Sırayı Gozetme Malikilerde Yoktur
Kurbanlar Sadece Harem Bolgesinde Kesilir
Gusulde Niyet Farz Degildir
Vatani Sükna olacak
Tavaf Namazı Hanefilerde Sünnet Degil Vacibtir
Ramazanda Nafile Oruca Niyet Edilmişse Ramazan Orucu Olmaz Şıkkı Yanlş
Tavafın Yedi Şavtı Farzdır Hanefilerde Yanlş
Adakla İlgili Vardı Ezanla İlgili Olan Şıkkı Yaptım Ben
Arefe Gununden Önceki Gun Tevriye
Bakara Oruç Ayeti
Kuran Butun Konuları Tefferuatlı Olarak Açıklar Yanlş
Maturidiyye Eşariyye
Takva Elbisesi Ben Haya Yaptım Emin Degil
Oruçla İlgili Vardı Tertibe Gerekyoktur Diye Cevap Nedir Ki
Nizamiye Medresesi
Peygamberımızın Amcası Olmayan Da Akil Değil Zübeyr Dir Dayı Zadesidir
Harekeleme Bugunku Halde Halıl Bın Ahmet, Esved Duelı Degıl
Kişinin Allahı Görüyormuş Gibi İbadet Etmesi --- İhsan
Libasuttakva --- Haya
Hırka Diyince Veysel Karanı Şıkkına Atladım Hemen Galiba Yanlış Oldu
Hırkayı Verdiği Kişi --- Ka’b Bin Züheyr
Bende Zübeyr Isaretledım Ancak Zubeyr Yanlıs
Orda İki Tane Zübyr Vardı.Doğru Olan Kaab Bin Zübeyr
Ama Ben Hersene Amcalarının İsmini Sayarken Zübeyr İsmini De Sayıyorum Ve Googledan Yine Baktım Var Amcalarının Arasında
Amcalası Olmayan Akıl Sanırım Ebu Talıbın Oğluydu O
Peygamberimizin Amcası Olmayan --- Akil
Umre İle İlgili Hüküm.. Maliki Vacip Yanlış
Hac İle İlgili Olmayan D Şıkkı - Veme Ceale Alaykum Fiddini Min Harac   
He Entum - Meddi Munfasıl
Geçiş Fatihadaki Ötre Ve Hemze Vasıl
Tecvid Sırası İle Meddi Tabbi Meddi Lazım - Mealgunne Ve Meddi Lazım   
Habeşistan Hicreti - Zeyd Bin Harise Yok
İlimle İlgili Olmayan - Darunnedve
Doğu Köşesi Hacerul Esved   
Maturidi Olmayan --- Kadı Beydavi   
Habeşistandan Dönüş - Haberin Fethi   
Aklı Kullanma Değil -- İ’sar
Cuma Hutbesi Sonrasında Okunan Ayet : Adalet …
Kurayş --- Ümm Geçe Şık.
Tasavvufçuların Delili Olmayan Ayet : Veminennesi Men Yu’cibuke Diye Başlayan Ayet   
Yahudiliğin Sözlü Olmayan Kitabı -- Tanah
Senedinde Kopukluk Bulunmayan Hadis -- Müdelles
Eşarinin Görüşleri Arasında Yer Almayan Şık -- İyi Ve Kötü Akılla Bilinebilir.
Rivayet Tefsiri Olmayan Eser -- F.Razi-M.Gayb
Tasavvuf Tefsiri Olmayan Eser --- Tevilatul Kuran
Zemahşerinin İtikadi Mezhebi -- Mutezile
Selefiyenin Görüşleri Arasında Yer Almayan --- Ayetleri Tevil Ederler.
Revm --- Med Yapılmaksızın Yapılır.
Sakin Ba + Harekeli Ba -- İdgamı Misleyn
Kuranın Harekelenmesi -- Ed-Dueli   
-- Bugünkü Harekeleme Halil Bin Ahmed Düeli Değil.   
Yeminle İlgili Olmayan Kavram -- Hidaye
Arapçası Verilen Hadise En Yakın Mana -- İnsanlar Arasını Yapmak İçin Söylenen Yalan İle Kişi Yalancı Olmaz 
Hac Tavafı İfada Tavafı
Nedve --- Peygamberin Eğitim Bahsi İle İlişkili Değildir.
Savaşta Yasakladığı Konu --- Organ Kesme
Mikat Sorurusu Duheybiye Olması Lazım
Komşuna İyililk Et
Sag Elinle Ye Vs O Soruyu Tam Anlayamadım Ama İmanla İlgi Olan Şıkkı Yaptım
Şafiye Göre Umre Tafafını Yapmadan İhramdan Çıkanın Durumu.
Hanbeliye Göre Farzı Ayn Şafiye Göre Cemeatle Kılınması Gerekmiyor Diyordu
40 Tan 60 Kadar Böyle Sığırlarda Soru
3 Yaşında Erkek Yada Dişi Dana
Yemin Çeşidi Münakit, Lian Ve İla
Terviye Günü: Zilhiccenin 8’i Yani Arefeden Bir Gün Önce
Namazdan Çıkmakla İlgili Huruç Bi Sunnihi
Medinede Olmayan Mescid: Mescid-İ Hayf (Mekkede)
Mekkeden Minaya Doğru Cemreler: Akabe-Vusta-Ula
İlk Tahallülden Sonra Cinsel İlişki Yasağı Devam Eder
Revmle İlgili Sorunun Cevabı Kesin Kasr,Zekat Sorusu İki Koyun,
Diyanet Dergisinin Kapagı Degildir Hangı Şıktı
Söz Edebiyatı

Senedinde Kopukluk Olmayan Hadis Cevabı Garip Hadis
Adakla İlgili Bir Soruda Ezanlı Bir Şık Vardı Cevabı O
Zemahşerinin Bağlı Olduğu Ekol:Mutezile
Resûlullah(Aleyhissalâtu Vesselâm)’In Sağlığında Müslüman Olduğu Halde, Resûlullah(Aleyhissalâtu Vesselâm)’La Görüşmek Şerefine Eremeyen Kimselere
Muhadramun
Bazı Zor Sorulara Oyle Şıklar Koymuşlarki Konu Hakkında Hiç Bilgisi Olmayan Bile O Soruyu Yapar .
Muhadram-- Sahabi Sayılmazlar Doğru....
Şeytan Taşlamayla İlgili Bir Soru Vardı.1.Günü 3 Cemreye Taş Atılır. Yanlış Olacak. 
Diyanetin Dergi Kapağı Konusu Din Ve Değerler Eğitimi İdi
Hac Menasiklerinden Olmayan Sayd
İhramla Alakalı Olmayan Mes’a
Amerikada Yaygın Olan Misyonerlik Ve İsanın Dönüşü Üzerine Olan Sorunun Cevabı Adventist
Matta Markos Luka Yuhanna Hz. İsanın Hayatını Rivayet Ederler Seçeneği Doğru Olması Lazım.
Bir De, Sünneti Vaftizle Cumartesiyi Pazarla Tevratı Yeniden Yorumlayarak Vs. Seçeneklerinde Bir Soru Vardı Denemelerle Karıştırmadıysam...
Budizm Hindistan Olacak
Farklı Kitap Yuhanna Olacak
Senkretik Dinler-Karışım
Postmodernizm-Heidegger
Katolik Olmayan Danimarka
Efendimizin Kabrini Ziyaret Konusunda Sünnet Ve Mendup Şıklarının İkisinin De Bulunması  Hoş Değil
Sünnet Doğru Olmalı Hadis Var Çünkü


Müzdelife Ne Zaman Yapılır
Arafattan Sonra
Dergi 2012 Konusu Olmayan-Din Eğitimi
Hz. Peygamberin Amcası Olmayan-Akil
Habeşistandan Dönenler-Hudeybiye Ant Sonra
Eğitim Faliyeti İçin Olmayan-Bedir
Hz. Peygambein Topkapıdaki Hırkasını Verdiği Şair-Veysel Karani
Muhadramun- Hz Peygamber İle Görüşmeyen
Ta Sin Mim Tecvitleri-Tabi Lazım Mealgunne Lazım
Sakin B Harekeli B Ye Uğramış-Misleyn
Fatihadaki Geçiş- Nun Ötre Hemze Vaslederek
Hurufu Mukatta- Surenin İlk Ayeti Şıkkı Yanlış Olanı
Revm-Kasr
Felak Suresi Mana-Karanlık Çöktüğü Zaman...
Kureyş Suresindeki-Ümmül Kura
Maun Suresinde Olmayan-Savurganlık
Zemahşeri-Mutezile
Zorla Yapmak Zorunda Görüşü-Cebriye
Ehli Sünnet Amme-Maturidi Eşari
Selefi Olan-İmam Şafii
Eşarinin Görüşü Olmayan-İyi Kötü Akılla Bilinir
Bayram Namazı Hükmü Yanlış Olan- Hanbeli Farzı Ayn
Gusülle İlgili Soru Yanlış Olan Şık-Niyet Her Mezhebde Farz
Oruç Niyeti Yanlış Olan-Güneş Batmadan Önce
Sığırlarda 42 Zekat-3yaşında Bir Dana
Boşanma Sorusu-Beynuniyeti Kübra

Hükmi Kirlilik-Hades
Namaza Mani Pislik-Bir Avuç İçi Bir Dirhem
Adak İle İlg Soru-Abdest Ve Ezan
15 Günden Az İkamet-Vatanı Sükna
Fıtır Sadakası Şart Olmayan-Nema
Bakaradaki İnek Kesme Gayesi-Kurban
Ayetin Meali-Hz Peygamberin Helali Kendine Yasaklaması Eşleri Rızası İçin
Yasaklanan Müsle-Organ Kesme
Peygamberin Serbest Bıraktığı-Teşeüm
Davasından Vazgeçmesi Teklifi Olmayan-Birbirlerinin Dinine Uymak
Oruç Ayeti-Bakara183
Libasüttakva -Haya
Senedinde İnkita Olmayan-Garib
Kuranda Ayrıntılı Anlatılan -Feraiz
He Entüm-Munfasıl
Peyg Kabrini Ziyaret-Sünnet
Selefi Görüşü Olmayan-Ayetleri Tevil Ederler
Arapça Hadis Manası-İnsanların Arasını Yapmak İçin Söylenen Yalan Değildir.
Yeminle İlg Olmayan-Hidane
Peygamberin Tavsiye Etmediği Tedavi-Kahine Götürmek
Nizamiye Medresesi
Hanefide Özürlü Bir Vakitte Bir Abdestle İstediği Kadar Namaz Kılar
İyi Olan İnsan Herzaman İyi Kalır Yanlış Şık
Oruç Keffaretinde Tertibe Gerek Duymayan-Şafii
Allahı Görür Gibi İbadet-İhsan
Hangi Hadis Konuca Farklı-Komşu İle İlgili Olan

Namazda Kendi İhtiyarı İle Çıkma-Huruc Bi Sunihi
Ahilik
Hadis Almada En Muteber-Arz-Kıraat
Hacda Vekalet Şartı- Ücret Şart Koşulması
Medine Ziyaret Yeri Olmayan-Mescidi Hayf
Hacla İlgili Tavaf-İfaza
Mikat Olmayan-Hudeybiye
Tevriye Günü-Zilhicce 8
Müzdelife Vakfesinin -Arafat Vakfesini Yapmış Olmak
Tavafla İlgili Olmayan-Mesa
Yanlış Olan-Birinci Gün Üç Cemreye Yedişer Taş
Telbiye İle İlgili Yanlış- Yevminnahr İkinci Güntelbiye Son
Hacerül Esved Doğu Köşesi
Yanlış Olan-Tavaf Namazı Hanefide Sünnet
Yanlış Olan-Tavafın 7 Şavtı Farz
Hacla İlgili Olmayan-Sayd
Umrenin Hükmü Yanlış Olan-Malikide Vacip
Yılbaşı-Roş Haşana
En Azmüslüman Nüfus-Etiyopya
Yehova Şahitleri
Hümanizm
Adventizm
Yuhanna
Evharistya
Pavlus Romada Doğmadı
Peygamberin Tavsiye Etmediği Değil, Yasaklamadığı Şeklindeydi Soru..
Hacamat
Müslüman Nüfusu Az Olan Ülkelerle İlgili Soru Oran Olarak Mı Sorulmuştu'
Etiyopya’nın Nüfusu 81 Milyon, Eritre’nin 5,5 Milyon..
Etiyopyada 20 Milyon Civarında Müslüman Var..

Hac İlmihali 208.Sayfaya Bakın Peygamberimizin Kabrini Ziyaret Etmenin Hükmü Menduptur
Amerika’da Misyoner Karakter Taşıyan Ve Mesih’in Dönüşünü Bekleyen Adventistlerden Ziyade Evangelişler Olması Gerekir. Yaşayan Dünya Dinleri S.156, 157 Ye Bknz.
Mâlikîler’e Göre: Mükellef Bu İki Şıktan Birini Seçebilir. Hatta Bunlar Arasında Altmış Fakiri Doyurma En Faziletli Olanıdır.
En Üstünü “Lâ İlâhe İllallah (Allah’tan Başka İlah Yoktur)” Sözüdür, En Düşük Derecesi De Rahatsız Edici Bir Şeyi Yoldan Kaldırmaktır
İlkel Monoteizm Olacaktı

Camiler Bütün Konuları Kapsıyor Sünenler Fıkhı Konuları Kapsıyor
Diyanet İlmihaline Göre 4 Mezhep İmamı Selef Tir.
Telfik, Mezhepleri Çorba Etmek İşine Geleni Almaktır


Peygamberimizin amcası olmayan kişi Akil
Habeşistana hicretten hangi olay sonrası dönüş yapılmıştır
Orucun farz oluşunu bildiren ayet Bakara 183-184
Hangi mescit Medinede değildir Mescid’i Hayf
Müşrikler Ebu Talibe hangi teklifi yapmadılar
Hangisi peygamberin öğretim konusundan değildir
Tasavvufi Tefsir
Gusulde niyet etmenin hükmü
Felak süresinin 3.ayetinin manası
Alp aslanın vezirinin medresse sorusu Nizamiye Medreseleri
Yahudilerin yılbaşı takvim sorusu
Habeşistana hicret edanler arasında bulunmayan kişi
Biri Maune olayı ile ilgili soru
Hacla ilgili soru telbiye getirmek
Hac sorusu bayramın birinci günü akabe cemrelerinin her birine yedi taş atılır şıkkı yanlıştır.
Hac sorusu Hac mensiklerinden olmayan Sayd
Pegyamberimizin kabrini ziyaret etmek nedir. Mendub’dur
Kabenin doğu köşesi Hacerü’l-Esved’dir.

hindistandaki mezhep Kadıyanilik
hangisi eşarilikle ilgili değildir cevap iyi ve kötü akılla blinir (yani bilinmez)
Ve min şerri ğasigin iza vegab : karanlık bastığı vakit gecenin şerrinden
doğru şık
Kişinin kendi iradesiyle namazdan çıkmasına Hurucu bi Sunihi
denir
15 günden az kalınmak üzere gidilen yer Vatan’ı Sükna’dır
42 sığıra 3 yaşına girmiş bir sığır zekat olarak verilir
Enidribbiasake: İdgam’ı Misleyn   
Tevriye günü: Kurban bayramı arefesinden bir önceki gün
Habeşistana hicret edenler ne zaman geri geldiler - Hayberin Fethinden sonra
Zemahşeri Mutezili Alimidir.
Rukye: Dualarla hastalığı iyileştirmedir. Peygamberimiz izin vermiştir.
Müsle: Savaşta düşmanın organlarını kesmektir. Peygamberimiz izin vermiştir.
Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır. O vakit içinde abdesti bozan başka bir durum olmadığı müddetçe, o vakit içinde dilediği kadar farz, vacip, sünnet, nafile, eda, kaza, cuma namazı, kabeyi tavaf edebilir. Mushafa dokunabilir.

 Kaynak:Müftülük HaberlerSayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
twetter
Ramazan Özel
facebook
Peygamberimizin Hayatı
Son Yorumlar
selim
şeflerin rotasyonu iptal edildi niye haber yapmıyorsunuz (haber türk diyanet vakıf sen)
hattat salih
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Müftülük Haber | http://www.muftulukhaber.com/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2015 - 2016
Müftülük Haber Sitemiz hiç bir Resmi Kuruluşun Yayın Organı değildir.Tamamen Özerktir.